Συμβουλευτικά

 Μάνατζμεντ   Μάρκετινγκ   Πωλήσεις   Logistics   Χρηματοοικονομικά   Λογιστικά   Επενδύσεις 

Management

 • Επιχειρείν
 • Project Management - Διαχείριση Έργων
 • Reengineering - Ανασχεδιασμός
 • Change Management - Διαχείριση Αλλαγών
 • Crisis Management -  Διαχείριση Κρίσεων
 • Μελέτες εισαγωγής καινοτομιών 
 • Μελέτες βελτίωσης αποδοτικότητας
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Business plan - Επιχειρηματικό σχέδιο
 • Μελέτη περιβάλλοντος
 • SWOT Analysis
 • Διατύπωση οράματος - αποστολής 
 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Σχεδιασμός ανάπτυξης
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές συμμαχίες

Logistics

 • Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου διανομής και αποθήκευσης 
 • Οικονομική ανάλυση εναλλακτικών
 • Εύρεση υπηρεσιών 3rd Party 
 • Οργάνωση αποθηκών χωροταξική, διοικητική, λειτουργική
 • Μηχανογραφική οργάνωση συστήματος
 • Προτάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς
 • Εύρεση προμηθευτών
 • Δίκτυο χονδρεμπόρων – Cluster
 • Διαδικασία εξαγωγών

Χρηματοδότηση

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδοτήσεων:

 • Venture capital εταιρείες
 • Angel γκρουπ/συνδικάτα
 • Crowdfunding
 • On line χρηματοδότηση
 • Tράπεζες
 • Επιδοτήσεις

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα: αποζημιώσεις, απολύσεις, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, αλλαγή ωραρίων, ρεπό, υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα, καταγγελίες κλπ
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
 • Έλεγχος μισθού με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητα
 • Έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών και ενσήμων

Εργασία & Καριέρα

Προσφέρουμε υπηρεσίες προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Αναζητούμε εργαζόμενους για εταιρείες και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εργασίας και καριέρας σε εργαζόμενους. Η συμβουλευτική εργασίας έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  Βοηθάμε τους εργαζόμενους στο CV, την συνέντευξη, τη διαχείριση και οργάνωση της αναζήτησης εργασίας. Η συμβουλευτική καριέρας (career coaching) έχει μακροχρόνιο ορίζοντα και περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) αξιολόγηση 2) διερεύνηση εναλλακτικών 3) σχεδιασμό καριέρας. Η αξιολόγηση αφορά προτερήματα, αδυναμίες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, χαρακτήρα, αξίες, επιτεύγματα. Με βάση την αξιολόγηση γίνεται η διερεύνηση των εναλλακτικών και στη συνέχεια ο σχεδιασμός. 

Marketing

 • Εμπορικός σχεδιασμός - Marketing plan
 • Κλαδικές μελέτες -Έρευνες αγοράς
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων
 • Τμηματοποίηση αγοράς
 • Διαφοροποίηση 
 • Αξιολόγηση & ανάλυση αγοράς
 • Αξιολόγηση ευκαιριών ανάπτυξης
 • Στρατηγική Βrand (Branding or Rebranding)
 • Branding Λιανικής & Καταστημάτων
 • Σχεδιασμός προϊόντος & συσκευασίας
 • Ονοματολογία
 • Σχεδιασμός Λογότυπου
 • Προώθηση και Διαφήμιση

Γενικά Χρηματοοικονομικά

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Αποτίμηση (Valuation) εταιρειών & projects
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Εισαγωγή σε Χρηματιστήρια
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση χρηματοροών
 • Αξιοποίηση διαθεσίμων
 • Σύνταξη & αναμόρφωση προϋπολογισμών
 • Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών μεγεθών
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Μελέτες για τη μείωση κόστους
 • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Επενδυτικά Προγράμματα

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών (& προμελετών για τράπεζες)
 • Μελέτες benchmarking
 • Διοίκηση & διαχείριση επενδυτικών έργων
 • Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση

HRM - Human Resource Mgmt

 • Οργανωτική Δομή 
 • Περιγραφή θέσεων εργασίας
 • Αναζήτηση και επιλογή στελεχών
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Ανάπτυξη στελεχών
 • Life & Career Coaching
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε όλους τους τομείς
 • Παροχή κινήτρων
 • Σύστημα αμοιβών
 • Διαμόρφωση επιχειρηματικής κουλτούρας
 • Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας
 • Εργασιακό κλίμα και βαθμός ικανοποίησης
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Ελέγχου
 • Διαδικασίες και Πολιτικές
 • Έντυπα
 • Εργατική Νομοθεσία
 • Κώδικας Δεοντολογίας

Πωλήσεις

 • Σχεδιασμός πωλήσεων Sales Plan
 • Στόχοι πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός πωλήσεων 
 • Οικονομική ανάλυση πωλήσεων 
 • Εύρεση πελατών σε Αθήνα, επαρχία και εξωτερικό
 • Εμπορική εκπροσώπηση cluster, group
 • Εκπαίδευση πωλητών
 • Kίνητρα bonus
 • Σύνταξη προσφορών

Λογιστικά Εταιρειών

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

Επενδυτικές Προτάσεις

Η άλλη όψη της χρηματοδότησης είναι η επένδυση. Αξιολογούμε και αποτιμούμε επενδυτικές ευκαιρίες. Διαθέτουμε πολύ καλές προτάσεις για επενδυτές που αναζητούν ικανοποιητικές αποδόσεις. Οι προτάσεις αφορούν μικρά και μεγάλα projects, νέες επιχειρηματικές προσπάθειες, υπάρχουσες μικρές και μεσαίες εταιρείες. Δίνουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθείας ή μέσω Εταιρειών Χαρτοφυλακίου  (Συμμετοχών). Είναι εταιρείες που έχουν μετοχές άλλων εταιρειών. Με την Εταιρεία Συμμετοχών μειώνεται ο κίνδυνος για τους ιδιοκτήτες. Με την επιλογή των κατάλληλων εταιρειών δημιουργείται διαποίκιλση (diversification) και μειώνεται το συνολικό ρίσκο.